ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ - ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೋಲಿಕೆ ಚೀನಾ ಹೊಸ ಠೇವಣಿ ವಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ